pro váš rychlý dotaz

Všechny údaje jsou povinné

BLIŽŠÍ INFORMACE O MOŽNOST ODKLADU SPLÁTEK
ZA ÚČELEM ZMÍRNĚNÍ DOPADŮ SPOJENÝCH S ŠÍŘENÍM ONEMOCNĚNÍ COVID-19

Vážení klienti KREDIT FINANCE, s.r.o. (dále jen KREDIT FINANCE),

dne 17.4.2020 nabyl účinnosti zákon č. 177/2020 Sb., o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemií COVID-19 (dále jen „zákon“).

Na tomto místě poskytujeme základní informace o tom, co zákon upravuje a jak můžete dosáhnout odkladu splátek Vašeho úvěru u KREDIT FINANCE.

Co je obsahem zákona?

Pro případ všech úvěrů (včetně zápůjček atp., jak je vymezeno v zákoně) sjednaných před 26.3.2020 má osoba, které byl úvěr poskytnut (tedy úvěrovaný) možnost zaslat úvěrujícímu (podnikateli, který úvěrovanému úvěr poskytl nebo pohledávku z úvěru nabyl, tedy i KREDIT FINANCE) oznámení o tom, že využívá ochranné doby dle zákona.

    Ochranná doba je doba:

  • o kterou se odkládá čas plnění ze smlouvy o úvěru (tj. po tuto dobu nemusí úvěrovaný nic úvěrujícímu hradit)
  • po jejíž trvání vůči úvěrované fyzické osobě nevzniká úvěrujícímu právo na jiné průběžně placené platby sjednané ve smlouvě o úvěru než úrok
  • o kterou se prodlužuje období, pro které byla sjednána pevná zápůjční úroková sazba
  • o kterou se prodlužuje doba trvání zajištění úvěru

Ochranná doba počíná běžet jen tehdy, pokud oznámení o tom, že ji úvěrovaný využívá, je zasláno úvěrujícímu, a to od prvního dne prvního kalendářního měsíce následujícího po dni, v němž úvěrujícímu došlo oznámení.

Konec ochranné doby si volí úvěrovaný v oznámení, a to buď

a) do 31. října 2020, nebo

b) do 31. července 2020, jestliže úvěrovaný v oznámení uvede, že má v úmyslu využít takto zkrácenou ochrannou dobu.

Za dobu trvání ochranné doby vzniká úvěrujícímu právo na úrok, který v případě, že úvěrovaný je spotřebitelem, odpovídá úroku ve výši repo sazby vyhlášené Českou národní bankou zvýšené o 8 procentních bodů, nebyl-li sjednán úrok nižší (pokud ano, výše úroku v ochranné době odpovídá sjednané výši)

Pokud je úvěrovaný podnikatelem, i v ochranné době má úvěrující nárok na úrok ve výši, jak byla sjednána.

Jak postupovat?

Pokud nemáte potřebu splátky odložit, nemusíte dělat nic zvláštního, prostě i nadále budete úvěr platit, jako doposud, v souladu se smlouvou o úvěru.

však chcete odložit platby, musíte odeslat pro každý úvěr u KREDIT FINANCE zvlášť oznámení o využití ochranné doby KREDIT FINANCE, k čemuž je doporučeno využít přichystaný vzorový dokument Oznámení o využití ochranné doby, do kterého je nezbytné vyplnit všechny potřebné údaje, tedy:

  • Jméno, příjmení, adresu trvalého pobytu a rodné číslo úvěrovaného
  • Datum uzavření smlouvy o úvěru a částku jistiny úvěru poskytnutého úvěrovanému
  • Zda požaduje odklad placení úvěru do 31. července 2020 (musí se výslovně uvést) nebo do 31. října 2020
  • Místo a datum, kde a kdy úvěrovaný oznámení činí

Na závěr musíte formulář podepsat a zaslat buď v listinné podobě prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu sídla KREDIT FINANCE: 1. máje 540, Staré Město, 739 61 Třinec nebo v elektronické podobě e-mailem na adresu: info@kreditfinance.cz.

Následně obdržíte od KREDIT FINANCE prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu uvedenou v oznámení písemné potvrzení, že KREDIT FINANCE přijal oznámení úvěrovaného o využití ochranné doby ve smyslu zákona č. 177/2020 Sb.. V tomto písemném potvrzení bude uveden počátek a konec ochranné doby a výše celkové částky, kterou budete po skončení ochranné doby (tj. buď k 1.8.2020 anebo k 1.11.2020) povinni KREDIT FINANCE hradit.

Kde lze nalézt dokument Oznámení o využití ochranné doby?

Oznámení o využití ochranné doby můžete stáhnout přímo zde, a to jak ve verzi pro vytištění a doplnění rukou (ve formátu PDF),tak ve verzi pro vyplnění údajů do textových polí na počítači (ve formátu WORD).

Pokud i po přečtení informací výše zůstaly některé Vaše dotazy, kontaktujte nás prosím na naší e-mailové adrese a my se je pokusíme zodpovědět: info@kreditfinance.cz“